من و خداوند هر روز فراموش می کنیم او خطاهای مرا و من لطف اورا       |       تکلیف

سه شنبه 94/9/10 

مشق تکراری 
ویژه نامه 
ریاضی ص 44 را بخوانید و ص 46 را حل کنید 
هدیه و علوم پرسیده می شود 


دوشنبه 

مشق از قسمت آخر آرش کمانگیر 
ریاضی ص 43 
جدول 3 و 4
اجتماعی و هدیه پرسیده می شود یک شنبه 

مشق تکراری 
ریاضی ص 42 
جدول 8 و 9 
اجتماعی ارزشیابی شفاهی 


خانم زرگر بهترینن و هم چنین خانم عضدی و الکامی


 
شناسه
رمز ورود