باز می آید صدای مدرسه *** بانگ شادی هوی و های مدرسه *** مرغ دل پر می زند از اشتیاق *** در هوای با صفای مدرسه       |       تکلیف

سه شنبه  94/7/21

ریاضی صفحه 11 - مشق تکراری 
جدول 8 و 9  
مطالعات اجتماعی حفظ شود 


دوشنبه 94/7/20 

تمرین صفحه 10 حل شود
از روی قسمت دوم کوچ یک بار بنویسید 
جدول ضرب 7 و 8 
جدول ضرب از دو تا هشت پرسیده می شود 

یک شنبه  94/7/19
 
ریاضی ص 9 - جدول ضرب 7 و 8 
مشق تکراری 


شنبه 94/7/18

مشق از قسمت اول کوچ 
جدول 6و 7 یکبار 
ریاضی تمرین پلی کپی 
تحقیق علوم

 
شناسه
رمز ورود