خدای مهربانم ،در این ماه مهر، از مهر بی کران خویش باز هم به من ببخش و این آغازِ دوباره را برایم آغازی مبارک رقم بزن       |       تکلیف 
شناسه
رمز ورود