من و خداوند هر روز فراموش می کنیم او خطاهای مرا و من لطف اورا       |       تکلیف

چهارشنبه 94/11/21
مشق قسمت آخر دریچه های خوب 
جدول 7 دوبار ویژه نامه 
ریاضی ص 94 
سه شنبه 94/11/20 

مشق قسمت دوم دوست بچه ها 
جدول ضرب 8 دوبار 
ریاضی ص 92 
اتفاق ساده به صورت داستان نوشته شود 

 
شناسه
رمز ورود
 
اخبار
مقالات