هر صبح یک شروع دوباره است ؛ یک نفس عمیق بکش و دوباره شروع کن       |       كلاسهای زبان


======
=============برد کلاس های سوم

                                                                                                                                                                                                    

 

                                                       
--------------------------------------------------------------------------------------
سوره عصر
In the name of Allah the Beneficent ,the Merciful
I swear by TIME
Most surely man is in loss
Except those who believe and do good,and enjoin on each other patience
به نام الله که به نیک و بد بخشنده و به نیکان مهربان است
به عصر سوگند
که انسان ها همه در زیانند
مگر کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند ، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده اند.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
شناسه
رمز ورود