خدایا ، کمک کن دیرتر برنجم ، زودتر ببخشم ، کمتر قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم       |       مقالات


 
شناسه
رمز ورود
 
اخبار